Chi tiết cán bộ Viện
Lê Thọ Quốc
Ngày cập nhật: 22/02/2012
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: Lê Thọ Quốc

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ (nếu có):

- Học hàm, học vị (nếu có): Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu (nếu có): Nhân học tôn giáo và quản lý di sản văn hóa

Cán bộ Viện khác

Lê Thị Như Khuê

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế
Chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết