Chi tiết cán bộ Viện
Hoàng Thị Ái Hoa
Ngày cập nhật: 29/01/2011
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: Hoàng Thị Ái Hoa

- Năm sinh: 1980

- Chức vụ (nếu có): Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị - Tư liệu

- Học hàm, học vị (nếu có): Thạc sĩ

- Hướng nghiên cứu (nếu có): Nghiên cứu những vấn đề về giới và gia đình địa bàn miền Trung  và Tây Nguyên.

Cán bộ Viện khác

Lê Thị Như Khuê

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế
Chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết