Sách hàng năm

Một số kết quả nghiên cứu khoa học 2020

Năm xuất bản: 2021
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

Một số kết quả nghiên cứu khoa học 2020

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2021

Nhà xuất bản: Thế giới 

Giới thiệu:

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) với bề dày lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, là Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách hàng đầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó VICAS còn là cơ sở đào tạo tiến sỹ lớn và quan trọng nhất của Bộ. Để có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ nặng nề này, công tác nghiên cứu khoa học luôn được Viện xác định là hoạt động then chốt. Những năm gần đây hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai. Định hướng nghiên cứu này đang góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, gia tăng tỷ trọng các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để giới thiệu một phần công việc mà Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã thực hiện trong năm 2020, cuốn sách công bố một số công trình khoa học của các nhà nghiên cứu đang công tác tại Viện.

Trân trọng giới thiệu!