Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 1 (17)

Năm xuất bản: 2015
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

Môc lôc

Sè 1 (17) - 2015

 

CHUYÊN ĐỀ: BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

 

 

NGUYỄN KHẮC SỬ: Các nền văn hóa biển tiền sử Việt Nam những giá trị lịch sử - văn hó

3

NGUYỄN CHÍ BỀN: Văn hóa biển đảo Việt Nam, giá trị và cách tiếp cận

11

TRƯƠNG QUỐC BÌNH: Bảo vệ và phá huy giá trị kho tàng di sản văn hóa biển đảo Việt Nam

19

GEOFFREY WALL: Hướng tới quy hoạch du lịch văn hóa hiệu quả ở vùng ven biển

30

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

TỪ THỊ LOAN: Về hệ giá trị con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

37

PHẠM VĂN DƯƠNG: Hệ giá trị tín ngưỡng dân gian của các dân tộc với việc giữ gìn bản sắc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện đại

41

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

NGUYỄN TOÀN THẮNG: Toàn cầu hóa và sự phát triển văn hóa

48

PARK YEON KWAN: Tình hình giảng dạy tiếng Việt và biên dịch văn học đương đại Việt Nam tại Hàn Quốc hiện nay

56

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

NGUYỄN ĐỨC THẮNG: Về hoạt động của câu lạc bộ, giáo phường ca trù nội thành Hà Nội hiện nay

61

NGUYỄN VĂN LƯU: Du lịch và sự phát triển của cộng đồng

66

ĐÀO NGỌC ANH: Văn hóa tộc người gắn với phát triển du lịch cộng đồng: một số vấn đề lý thuyết

73

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

NGUYỄN THỊ TÂM ANH: Sân khấu Rôbăm của người Khơ Me ở Sóc Trăng

79

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

 

 Nội dung đính kèm: