Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 2 (66)

Năm xuất bản: 2023
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

MỤC LỤC

Số 2 (66) - 2023

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

CHUYÊN ĐỀ: 80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA

VIỆT NAM (1943-2023) - KHỞI NGUỒN VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

 

NGUYỄN THU NGHĨA: Những giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943

3

TRẦN HOÀI ANH: Phẩm tính dân tộc và tinh thần khai phóng của Đề cương về văn hóa Việt Nam - nhìn từ xu hướng hội nhập trong thời kỳ toàn cầu hóa

8

NGUYỄN THỊ MAI ANH: Một số vấn đề về tính Dân tộc - Đại chúng - Khoa học của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

13

NGUYỄN HỒ PHONG - ĐOÀN ĐÌNH LÂM: Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - một góc nhìn lịch đại

19

NGUYỄN THỊ LUYỆN: Từ phương châm Khoa học hóa trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến việc thu hút đội ngũ trí thức, xây dựng nền văn hóa dân tộc hiện nay

25

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

PHẠM LAN OANH

Vốn văn hóa trong chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế Thủ đô (một ví dụ từ tổ chức phi quan phương)

31

LÊ THỊ PHƯỢNG: Tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện đại hóa (nghiên cứu ở làng Nhạn Tái, Đông Anh, Hà Nội)

45

LÊ ANH TUẤN - NGUYỄN THỊ THU TRANG: Quảng bá sản phẩm gốm thủ công truyền thống ở miền Trung theo hướng liên kết “mạng lưới di sản tương đồng”

54

SƠN CHANH ĐA: Dấu ấn các biểu tượng Bà La Môn giáo trong lễ Vào năm mới của người Khơ Me Nam Bộ

64

SUI NGHIỆP PHÁT: Di tích lịch sử cách mạng trong phát triển du lịch ở tỉnh Bình Phước từ lý thuyết Di sản là một quá trình

74

KOH JONG HWAN: Vận dụng sự tương đồng văn hóa Việt - Hàn trong quản trị nhân lực doanh nghiệp FDI: kinh nghiệm tập đoàn SK ở Việt Nam

85

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - khởi nguồn và động lực phát triển”

95

 Nội dung đính kèm: