Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 5 (63)

Năm xuất bản: 2022
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

MỤC LỤC

Số 5 (63) - 2022

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

ĐẶNG VĂN BÀI: Di sản văn hóa từ góc nhìn không gian văn hóa

3

JUSTIN O’CONNOR: Xây dựng trở lại tốt hơn hay bước ngoặt lịch sử?

Các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo và phát triển bền vững trong thập kỷ tới

10

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

T. TUỆ LÂM: Về tín ngưỡng thờ Mẫu và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở miền Bắc Việt Nam hiện nay

34

NGUYỄN THỊ HIỀN: Quản lý văn hóa với thực hành thờ Mẫu Tam phủ

của người Việt từ góc độ liên bộ, liên ngành, liên cấp

43

TRẦN ĐÌNH HẰNG: Dấu ấn tín ngưỡng Tam phủ ở điện Huệ Nam (Huế)

và việc xây dựng hồ sơ di sản tín ngưỡng nữ thần miền Trung

52

NGUYỄN THĂNG LONG: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân

ven biển Thừa Thiên Huế trong tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương

60

TRỊNH THỊ THU - ĐINH THẾ TOÀN: Phát triển sự kiện xanh gắn với du lịch bền vững tại thành phố Đà Nẵng

69

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

PHẠM LAN OANH - VŨ DIỆU TRUNG - NGUYỄN THỊ HẠNH: Thu thập và đánh giá dữ liệu nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

(giai đoạn 2019-2021)

85

 

 Nội dung đính kèm: