Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 6 (64)

Năm xuất bản: 2022
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

MỤC LỤC

Số 6 (64) - 2022

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN 

 

NGUYỄN VĂN HÙNG: Phát triển văn hóa ở Việt Nam - nhìn từ quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực

3

NGUYỄN HUY PHÒNG: Phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế ban đêm ở nước ta hiện nay

17

TRẦN THỊ THỦY: Quan điểm của Trung Quốc về khái niệm thị trường văn hóa

24

ĐẶNG THU HÀ: Tác động của phương tiện truyền thông mới đến sáng tạo tác phẩm nghe nhìn

30

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

LÊ XUÂN LỢI: Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm Bàu Trúc tại Ninh Thuận

35

NGUYỄN XUÂN LÝ: Gốm Chăm Bình Thuận trong lịch sử và hiện tại

42

CHÂU VĂN HUYNH: So sánh nghệ thuật làm gốm cổ truyền của người Chăm Ninh Thuận và người Chu Ru Lâm Đồng

51

PHAN VĂN DỐP: Nghề gốm của người Chăm Bàu Trúc: Từ gốm gia dụng đến gốm mỹ nghệ

59

TRẦN THỊ THỦY: Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch cộng đồng ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

68

MAI NHẬT MINH - DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG - TRỊNH THỊ MỸ LỆ

- PHAN PHƯƠNG ANH: Lễ ma khô của người Sán Chỉ (Sán Chay) tại Thái Nguyên: Thế giới quan và bản sắc văn hóa tộc người dưới tiếp cận nhân học

80

ĐOÀN PHÚC LINH TÂM: Một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật múa các dân tộc ở Nam Bộ

92

 Nội dung đính kèm: