Chi tiết cán bộ Viện
Trần Đức Sáng
Ngày cập nhật: 22/02/2012
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên:  Trần Đức Sáng

- Năm sinh: 1976

- Chức vụ:

- Học hàm, học vị: Th.S

- Hướng nghiên cứu:

 Nghiên cứu về văn hóa truyền thống các tộc người khu vực Trường Sơn và Bắc Tây Nguyên và những biến đổi của nó.

Cán bộ Viện khác

Lê Thị Như Khuê

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế
Chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết