Chi tiết cán bộ Viện
Nguyễn Phước Bảo Đàn
Ngày cập nhật: 29/01/2011
Mặc định Cỡ chữ

- Họ và tên: Nguyễn Phước Bảo Đàn

- Năm sinh: 1975

- Chức vụ (nếu có):

- Học hàm, học vị (nếu có):

- Hướng nghiên cứu (nếu có): Hệ thống mạng lưới con đường Muối ở miền Trung Việt Nam. Hệ thống mạng lưới giao thương ven sông ở miền Trung Việt Nam. Văn hóa các tộc người thiểu số miền núi miền Trung - Bắc Tây Nguyên

Cán bộ Viện khác

Lê Thị Như Khuê

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Trần Thị Cẩm Phương

Nhân viên Kế toán, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế
Chi tiết

Trần Thanh Hoàng

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ Thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết

Nguyễn Thăng Long

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.
Chi tiết