Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 1 (59)

Năm xuất bản: 2022
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

MỤC LỤC

No 1 (59) - 2022

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

ĐẶNG VĂN BÀI: Góp bàn thêm về Luật Di sản văn hóa

3

NGUYỄN QUỐC HÙNG: Hai thập kỷ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam

9

HUỲNH QUỐC THẮNG - HUỲNH TUẤN KIỆT: Bản thể văn hóa dân tộc Việt Nam với đại cuộc phát triển đất nước xưa nay

17

PHẠM PHƯƠNG OANH: Về hoạt động văn hóa nghệ thuật trong quân đội

23

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG: Hình thức biểu đạt thần Siva múa ở Quảng Nam và Quan Âm Nam Hải ở châu thổ sông Hồng: tương đồng và khác biệt

27

NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN: Du lịch và biến đổi văn hóa: đặc trưng và xu hướng

34

LÝ TÙNG HIẾU: Biểu tượng các dòng sông và tên sông trong văn hóa Việt Nam

(trường hợp sông Cửu Long).

47

PHAN MẠNH DƯƠNG: Thực hành nghi lễ và bản sắc tộc người Si La ở Việt Nam:

tiếp cận từ các nghi lễ vòng đời

61

NGUYỄN ĐẮC THÁI: Nghệ thuật trang trí lăng Hoàng gia - Gò Công:

tiếp cận từ lý thuyết trung tâm và ngoại vi

68

LƯU TUẤN ANH: Các đặc điểm văn hóa của Talchum (Korea)

76

 

 Nội dung đính kèm: