Sách hàng năm

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống người Việt Nam hiện nay

Năm xuất bản: 2019
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc

Giới thiệu:

Thực hành tín ngưỡng, tham gia các hoạt động lễ hội, như: đi hành hương, cầu an, cầu mùa là những hoạt động mang tính tâm linh đối với đại bộ phận người Việt Nam…

Nội dung cuốn sách tập trung tìm hiểu, lý giải về hiện trạng và tác động của thực hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội đến lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở các địa phương, các vùng miền, các dân tộc khác nhau; tiếp cận nghiên cứu các nhóm cộng đồng dân cư tiêu biểu mà thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội tác động lên họ ở các cấp độ khác nhau. Các đối tượng, nhóm người ấy có thể chịu những tác động khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung là: cùng chia sẻ những giá trị văn hóa tốt đẹp của các hoạt động thực hành tín ngưỡng và lễ hội.

Cuốn sách là kết quả của đề tài nhánh thuộc chương trình cấp Bộ Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì.

Trân trọng giới thiệu.