Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 (47)
Năm xuất bản: 2020
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

TẠ NGỌC TẤN - Những thành tựu về nhận thức lý luận của Đảng trong đổi mới

3

NGUYỄN NGỌC THƠ - Văn hóa quản lý thời hậu hiện đại

10

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA 

 

ĐỖ THỊ THANH THỦY - Doanh nghiệp và di sản văn hóa, trường hợp Trung tâm Giao lưu Văn hóa Tranh dân gian Đông Hồ

28

NGUYỄN HUY PHÒNG - Một số bất cập ở làng xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới

40

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

TỪ THỊ LOAN - Tranh dân gian Đông Hồ và vấn đề bảo vệ di sản trong bối cảnh đương đại

47

NGUYỄN HỮU THÔNG - LÊ THỊ NHƯ KHUÊ - Những dấu ấn Phật giáo ở miền Tây Quảng Bình

58

PHẠM VĂN LUÂN - Bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Bến Tre

64

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 
TRẦN ĐÌNH NGÔN - Bước đầu tìm hiểu những giá trị của kịch Xuân Trình 72

TẠ QUANG ĐÔNG - Xác định các mục tiêu và tiêu chí phát triển ngành chỉ huy hợp xướng tại Việt Nam

81
NGUYỄN MỸ HẠNH - Giá trị nghệ thuật trong tác phẩm Rhapsody Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân  88

 Nội dung đính kèm: