Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 (Tiếng Anh)
Năm xuất bản: 2019
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

THEME: THE SAFEGUARDING AND PROMOTION OF THE ART OF XÒE DANCE OF THE TAI PEOPLE IN CONTEMPORARY SOCIETY

 

PHẠM VĂN LỢI - Ethnic, historical and regional perspectives in research to recommend solutions to the management, protection and promotion of the value of Xòe dance of the Tai

3

NGUYỄN THỊ HIỀN - HOÀNG CẦM - The UNESCO 2003 convention, the communality of the Thái’s Xòe dance, and the issue of safeguarding heritage in the process of heritagization

15

VŨ HỒNG THUẬT - TRẦN VĂN SÙNG - Role of community in management, safeguarding and promoting the artistic value of Xòe dance of the Tai in the Northwestern region in contemporary society

27

LƯỜNG THỊ ĐẠI - The art of Xòe dance contributes to safeguard and promote traditional culture of the Tai people

41

PHẠM HÙNG THOAN - Searching for the origin of Xòe Vòng (circle dance) of the Tai in Northwestern Vietnam

48

BÙI QUANG THANH - Xòe dance of the Tai - Fieldwork in Xishuanbanna prefecture, Yunnan province, China)

56

NGUYỄN ĐĂNG HỰU - Safeguarding Xòe dance in the flow of the Tai dancing culture in Vietnam and China

65

LÊ ANH TUẤN - Music in the art of Xòe dance of the Tai and preservation and protection issues

75

ĐẶNG HOÀNH LOAN - Xòe dance of the Tai and its music

89

BARLEY NORTON - The audio visual mediation of cultural heritage in contemporary society

 

 

 

 Nội dung đính kèm: